Skip to main content Skip to search

GROWTH SURVEYS

GROWTH SURVEYS

Hvor growth er kulturen i deres virksomhet?

GROWTH SURVEYS

Endringsvillige virksomheter har bedre muligheter til å lykkes enn virksomheter som har grodd fast i gamle spor. Men hvorfor klarer noen virksomheter å tilpasse seg etter markedets behov og andre ikke? Ifølge professor Carol Dweck ved Stanford University kjennetegnes en growth kultur av ledere som setter høye, krevende mål, med fokus på læring, innovasjon og konstruktiv feedback. I en fixed kultur er de ansatte redde for å gjøre feil og fokuset er ikke på læring, men på å finne og straffe de som gjør feil. Om du har et fixed eller growth syn på mennesker og deg selv, er også viktig i mindre grupper som avdelinger, seksjoner og prosjektgrupper. Vil du vite om dere har en kultur som fremmer læring og innovasjon? Gjennom våre unike kartleggingsverktøy Growth Surveys™ kan vi sammen avdekke deres growth potensiale.

Growth Surveys er to unike kartleggingsverktøy som kan brukes sammen eller hver for seg avhengig av hva dere ønsker å kartlegge. Growth kan måles i virksomheten som helhet ved hjelp av Growth Culture Survey og i team ved å bruke Growth Team Survey. Undersøkelsene kan sendes fra via SMS eller e-post.

KULTURKARTLEGGING

Growth Culture Survey består av 25 påstander og avdekker om den overordnede kulturen i virksomheten tenderer mot fixed eller growth. De 25 påstandene er inndelt i fem hovedområder: mål og ambisjoner, fokus, feedback, anstrengelse og tillit og trygghet.

TEAMKARTLEGGING

Teamkartlegging: Growth Team Survey fokuserer mer på områder som er viktige for samhandling, enn Growth Culture Survey og egner seg for å måle kulturen i en mindre gruppe som en avdeling, en prosjektgruppe eller en ledergruppe. De fem hovedområdene er psykologisk trygghet, diskusjon, lekenhet, idéstøtte og risiko.

Du kan lese mer om Growth Mindset her.

SLIK FUNGERER DET

VI FINNER UT

Vi finner ut i fellesskap hvilke behov deres virksomhet har

VI BLIR ENIGE

NUDGEit sender ut undersøkelsen på epost eller SMS til de ansatte

VI TESTER UT

De ansatte svarer på undersøkelsen

VI UTFØRER

NUDGEit bearbeider svarene og fremstiller resultatene

SPESIALTILPASS EN NUDGE

Vi holder tett kontakt under hele prosessen fordi vi tror at oppfølging er viktig for å
kunne tilpasse våre tjenester best mulig.